KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Demokrasi, Barış ve Alternatif Politikalar Araştırma Derneği (DEMOS) olarak kişisel verilerin korunmasına ve bu hususlarda Dernek ile ilgili kişilerin bilgilendirilmesine önem vermekte ve mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirleri almaktayız. Bu kapsamda Derneğimiz tarafından başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen Kanun ve Yönetmelikler gereğince tüm teknik ve idari tedbirleri alınmaktadır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca Derneğimiz tarafından kişisel verileriniz Derneğimizin amaçlarıyla bağlı olarak aşağıda açıklandığı çerçevede kullanılmak, kaydedilmek, saklanmak, güncellenmek, aktarılmak ve/veya sınıflandırılmak suretiyle işlenecektir. Detaylı bilgi içeren Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası için tıklayınız.

1. Kişisel Veri Nedir?

Kişisel veri, KVKK’da kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlanmıştır. Buna göre adınız, soyadınız, ikamet/iş adresiniz, eğitim durumunuz, mesleğiniz, IP adresiniz, doğum tarihiniz, elektronik posta adresiniz, telefon numaranız ve kredi kartı numaranız (talep ettiğiniz ödeme yöntemi gerektirdiği takdirde) gibi bilgileriniz kişisel veri olarak adlandırılmaktadır.

2. Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşliyoruz?

Derneğimizin mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini ve faaliyetlerini özenli şekilde yerine getirebilmek için bir takım kişisel verilerinizin toplanılması, kullanılması ve işlenmesi önem arz etmektedir.

Kişisel verileriniz;

 • Hukuki güvenliğin sağlanması,
 • Derneğimiz tarafından hazırlanan aylık e-bültenlerimizin paylaşılması,
 • Derneğimize gönüllü katkı sunmak isteyenlerin belirlenmesi ve iletişime geçilmesi, 
 • Derneğimiz yayınlarının talep edenlerin adreslerine gönderilmesi, 
 • Kamu kurum kuruluşları ve diğer kuruluşlarla ilişkilerin sürdürülmesi,
 • Destek hizmetleri ile yükümlülüklerinin, kurumsal iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, stratejik planlama ve bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Bağış işleminin gerçekleştirilmesinin sağlanması,
 • Mali konuların takip edilmesi,
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, 
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi,
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Talep / şikayetlerin takibi,
 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
 • Derneğimizin taraf olduğu dava ve icra takiplerinin yürütülmesi,
 • Bilişim ve şebeke işletim sistemi alt yapısının kurulması, işletilmesi ve yedeklenmesi

amaçlarıyla KVKK 5. maddesinde belirtilen hukuki sebeplere dayalı olarak işlenmektedir. KVKK 6. maddesinde belirtilen kişisel veriler ise 6. maddedeki işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmektedir. 

Kişisel verileriniz KVKK çerçevesinde ve denetiminde, ciddi bir gizlilik içerisinde derneğimiz faaliyetleri çerçevesinde kullanılmakta ve işlenmektedir. Derneğimiz tarafından sizlere ait verileri işlerken hukuka ve dürüstlük kuralına riayet edilerek verilerin doğru olmasına, işlemenin kapsamı dışında kullanılmamasına, meşru amaçlar doğrultusunda işlenmesine, verilerin güncel tutulmasına ve hedeflenen amaç için gereken makul süre kadar muhafaza edilmesine dikkat edilmektedir.

3. Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarıyoruz?

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla, mevzuatın izin verdiği ve dernek faaliyetlerimizin gerektirdiği ölçüde hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi, bir hakkın tesisi, kurulması veya ifası, veri sorumlusunun meşru menfaati kapsamında aktarılması gerektiren sebeplerle sınırlı olmak üzere paylaşılması gereken taraflarla ve kanunen yetkili resmi mercilerle, işbirliği yaptığımız, program ortağı olduğumuz kuruluşlarla, derneğimiz içerisinde dernek adına çalışan ve hareket eden çalışanlar ile KVKK 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecektir.

Çalışanlarımız bu verileri kanun ve gizlilik çerçevesinde kullanmakta ve işlemektedir. Bu veriler, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca belirlenen politika ve prosedürlerimiz çerçevesinde, ilgili faaliyetlerimizin gerektirdiği süreyle işlenmekte olup Derneğimiz ile ilişkiniz kalmadığı, makul veya yasal bir gerekliliğin veya uygunluğun olmadığı durumlarda silinmektedir.

İstisna hükümlerine dahil olamayabileceği değerlendirilen noktalarda ise aktarılmasını gerektiren sebeplerle sınırlı olmak üzere yönetim kurulu üyeleri, danışmanlar, muhasebe ve mali birim, hukuk birimi  ve denetimciler dâhil olmak üzere danışmanlık hizmeti aldığımız üçüncü kişiler, destek hizmeti alınan firmalar, sözleşme kapsamında şirketler, kargo gönderim şirketleri, bilgisayar altyapı hizmetleri vb. anlaşmalı olduğu yurtiçi/yurt dışı hizmet sağlayıcılar ve iş ortakları ile paylaşılabilecektir. Teknik ve idari altyapı ile elektronik sistemlerin (web sitenin) kurulması ile müşteri datalarının tutulmasına yönelik hizmet alınan üçüncü kişilere işin gerektirdiği ölçüde aktarılabilmektedir.

4. Kişisel Verilerinizi Ne Kadar Süre Saklıyoruz?

Kanunda veya ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse, söz konusu veri en az bu süre kadar saklanmak zorundadır. Aksi mevzuatta öngörülmüyor ise kişisel verileriniz kural olarak hukuki ilişki sona erdikten sonra kanunda belirlenen süre boyunca saklanmaktadır.

Mevzuatta, işlediğimiz verinin saklanma süresine yönelik bir süre öngörülmemişse aramızdaki ilişkinin gereğince belirlenen süre boyunca verileriniz saklanır. Bahsi geçen ilişkinin bitiminden sonra verileriniz herhangi bir talebinize gerek olmadan silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmış ya da tarafımızca beyan edilen veya mevzuat kapsamında belirlenen saklama süresi dolmuş ise verileriniz, ilk periyodik imha tarihinde veya en geç 6 ay içerisinde re’sen silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. 

Geçerli bir sebep ile verilerinizin silinmesine dair talepte bulunmanız halinde ise verileriniz en geç 30 gün içerisinde silinir. Saklama süresi mevzuatta belirlenmiş verilerinizin öngörülen sürelerden önce silinmesini veya imha edilmesini talep etmeniz halinde söz konusu talebiniz gerçekleştirilemeyecektir.

5. İnternet Sitemizde Çerez Uygulaması

Web sitemizden faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için çerez(cookies) kullanıyoruz. Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından çerezleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bunun internet sitemizin kullanımında etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz. Tarayıcınızdan Çerez ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiğinizi varsayacağız. 

Derneğimiz internet sitesine yapılan ziyaretler esnasında yukarıda bahsi geçen amaçlarla işlenecek veriler toplanırken çerezler (cookies) kullanabilir. Çerez adı verilen teknik iletişim dosyaları, bir internet sitesinin kullanıcının bilgisayarı veya cep telefonu tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır.

Çerezlerin kullanılma amacı, internet sitemizi ziyaret eden kullanıcılara kolaylık sağlamaktır. Çerezler aynı zamanda gelecekte internet sitemiz üzerinde gerçekleştireceğiniz faaliyet ve deneyimleri hızlandırmak amacıyla da kullanılabilir. Çerezler, kişilerin internet sitemizi nasıl kullandıklarını anlamamızı sağlayarak sitemizin yapısını ve içeriklerini geliştirmemize yardımcı olur. Bu veriler, sizin kimliğinizi tanımlamamızı sağlayabilecek bilgiler değildir.

Çerezlerin ömrü, kullanıcının yapmış olduğu tarayıcı ayarlarına bağlı olarak değişiklik gösterir. Birçok internet tarayıcısı, varsayılan olarak çerezleri otomatik olarak kabul etmeye ayarlıdır. Bu Çerezlerin ömrü, kullanıcının yapmış olduğu tarayıcı ayarlarına bağlı olarak değişiklik gösterir. Birçok internet tarayıcısı, varsayılan olarak çerezleri otomatik olarak kabul etmeye ayarlıdır. Bu ayarları, çerezleri engelleyecek veya cihazınıza çerez gönderildiğinde uyarı verecek şekilde değiştirilebilirsiniz. 

6. Veri Sahibi Olarak KVKK 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız Nelerdir?

KVKK 11. maddesi uyarınca kişisel verileriniz ile ilgili aşağıda yer alan haklara sahip olduğunuzu bildirmek isteriz. 

 • İşlenip işlenmediğini öğrenmek,
 • İşlenmişse bilgi talep etmek,
 • İşlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilmek,
 • Eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini istemek,
 • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini istemek,
 • Aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıdaki (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini istemek,
 • Münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek,
 • Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etmek.

7. Tarafımıza Bildirmiş Olduğunuz Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınızı Ne Şekilde Kullanabilirsiniz?

KVKK 11. maddesi kapsamında kişisel verilerinize ilişkin başvuru hakkınızı, kimlik bilgileriniz ve talebinizi içeren dilekçeniz ile birlikte Kavaklıdere Mah. Beykoz Sk. No: 14/5 Çankaya/Ankara adresindeki Dernek merkezimize yazılı olarak veya [email protected] elektronik posta adresine derneğimize daha önce bildirilmiş ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Başvuru formu için tıklayınız.

Başvurunuzda Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in (“Tebliğ”) 5. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen;

 • Ad, soyadı ve başvuru yazılı ise imza,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve
 • Talep konusunun bulunması gerekmektedir.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, değerlendirildikten sonra talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu ile gönderilir.

Dernek tarafından talebinizin niteliğine ve başvuru yönteminize göre başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi, kişisel haklarınızın ihlalinin önlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, telefonla teyit, kimliği ispat edici belge talebi gibi) isteyebiliriz.

8. Değişiklikler

Derneğimiz, kişisel verilere ilişkin politika ve prosedürlerinde mevzuat değişikliklerine uyumu sağlamak üzere değişiklik yapma hakkını saklı tutar.