Hakkımızda

DEMOS Araştırma Merkezi 2015 yılında, sosyal bilimler alanında çalışmalar yapan ve bilgi üretimini ortaklaştırmayı amaçlayan kişiler tarafından Ankara merkezli olarak kuruldu.

DEMOS devletsiz halkların, azınlıkların, farklı kimlik gruplarının ve kolektiflerin farklılıklarını kaybetmeden birlikte yaşadığı, barış ve eşitlik ilkesi temelinde kurulmuş bir toplumu tahayyül eder ve halkların, kimliklerin bu alana dair taleplerine odaklanmayı öncelikli olarak önüne koyar. Bu doğrultuda özgür, demokratik, adil ve hakikate dayalı bir toplumsallığın temel alındığı alternatif politikalar üretilmesine katkı sunmak için özgün ve eleştirel bir yaklaşım içinde olmayı benimser.

Bu hedefler doğrultusunda DEMOS Araştırma Merkezi; araştırmalar, projeler, söyleşiler, paneller, konferanslar, çeviriler ve yayınlar yoluyla demokratik temelde birlikte yaşama ilişkin tartışma ve politikalara katkı sunmayı hedefler.

DEMOS’un başlıca çalışma alanları,

  • Barış, toplumsal hafıza ve geçmişle yüzleşme,
  • İnsan hakları, yurttaşlık ve demokrasi,
  • Ortadoğu,
  • Toplumsal hareketler

olarak belirlenmiştir. DEMOS bu başlıklardaki sorunlara ve çözüm arayışlarına ışık tutmayı amaçlar ve bu alanda çalışma yürüten yerel ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği ve dayanışma içinde olmayı hedefler.

İLKELERİMİZ

  • DEMOS devletlerden, hükümetlerden, şirketlerden ve siyasi partilerden bağımsız bir örgüttür.
  • Evrensel insan hakları, cinsiyet eşitliği, ayrımcılık karşıtlığı ilkelerini yürüteceği tüm çalışmalarında benimser.
  • Doğa-toplum bütünlüğünü esas alır, ekolojik tahribatın karşısında durur.
  • Üreteceği bilginin halkların yararına olmasını, bilginin açık ve kolay erişilebilir olmasını esas alır.
  • Otokton halklar ile yok olma tehlikesi altındaki halkların kültürel sosyal ve ekonomik haklarının güçlendirilmesini benimser.